Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığıyla sunulan bilgi / hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz bilgi / hizmetlere ilişkin elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu internet sitesi aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.


I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
Bugüne kadar BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti olarak verdiğimiz bilgi ve hizmetlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir, ayrıca çalışanların da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatları bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti olarak taahhüt ederiz. BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.


II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi
BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti politikamızı ve Yönetmeliğimizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.


III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.


Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti intikal eden diğer veriler de aynı şekilde BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti bilişim sistemlerine aktarılır.


Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.


Doğruluk ve veri güncelliği
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, müşteriler ya da “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.


Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.


IV. Veri işleme amaçları
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.


V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi.
- Müşteri yorum, geri bildirim ve şikâyet verileri: Yorum, görüş ve şikayetler.
- Diğer: Yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım, internet sitesi üyelik bilgileri.


Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.


İş ve Çözüm Ortakları Verileri
““BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.


Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”,” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.


Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.


Şirketin veri işlemesi
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti sunduğu bilgi / hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.


Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.


Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda ““BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak ““BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.


Kullanıcı bilgileri ve internet
““BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.


Otomatik sistemlerle işlenen veriler Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.


Google (Analytics, Doubleclick)
Çerezleri Kullanım Amacı: Site istatistiklerini tutma, ölçümleme reklam site içi iyileştirme
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.


Tawk.to
Çerezleri Kullanım Amacı: Geri Bildirim, müşteri yorumları, müşteri görüşme takibi.
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.


Site
Çerezleri Kullanım Amacı: Geri Bildirim, iletişim formları, müşteri görüşme takibi.
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler.


İşlevsel ve Analitik
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.


Üçüncü Taraf Çerezler
BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.


Ticari çerezler
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.


Çerezleri nasıl silebilirim?
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.


VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması
Kişisel veriler, “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.


“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” in iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” in tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” in çözüm ortaklarına,
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.


VIII. İlgili kişinin hakları
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.


“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” tarafından internet sitemizde duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.


Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti resmi internet adresinde bulunan iletişim formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.


IX. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.


X. İşlem güvenliği
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.


XI. Denetim
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.


XII. İhlallerin Bildirimi
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti”,”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


İhlallerin bildirimi ile ilgili BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” internet sitesindeki iletişim bölümünden belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin
Tüm başvurular Gizlilik ve KVKK sayfalarında da duyurulduğu üzere, olası şikayetleri, kimlik fotokopisi ile birlikte iadeli taahhütlü mektup ile iletişim sayfasında yer alan adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Olası şikayetler ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası’nda Yapılabilecek Değişiklikler:
“BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti” buradaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Beyanda önemli bir değişiklik yapıldığı takdirde, web sitesinin ana sayfasına güncel beyana ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı eklenir. Ürün veya hizmetlerimizden herhangi biri için kayıt yaptıran misafirler, bu konuyla ilgili olarak tesislere verdiği iletişim kanalı üzerinden bilgilendirilebilir. Beyanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.


Beyanda yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur. Bu tür değişiklikleri müteakiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş beyanı kabul ettiğinizi gösterir.Politika Güncelleme: 01.01.2020.KVKK Beyan-1


İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için iletişim sayfasında yer alan bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla
BTB Teknoloji Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti

Detaylı bilgi ve Başvuru için lütfen bizimle iletişime geçin...
İletişim Formu